Zorgproces

Het Tuinhuis biedt behandelingen aan binnen de Generalistische basis GGZ ( GBGGZ). De BGGZ is bedoeld voor relatief gezonde mensen die licht tot matige psychische of psychosomatische klachten hebben of problemen ervaren (zie het zorgaanbod). Het Tuinhuis werkt kortdurend en veelal klachtgericht (zie onze methoden bij het zorgaanbod).

Aanmelden
U wordt verwezen door de huisarts, of als u zich telefonisch of via het contactformulier aanmeldt. In dat geval krijgt u binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor het eerste gesprek.

De intake
In het eerste gesprek maken we kennis en zal ingegaan worden op de klachten die u ervaart. We staan stil bij mogelijke oorzaken en andere factoren. Er wordt een behandelmethode voorgesteld en een indicatie gegeven hoe lang de behandeling waarschijnlijk zal duren. Dit kan variëren van 6 weken tot ongeveer 3 maanden.  Na dit gesprek hebt u een week bedenktijd: sluit het intake gesprek aan bij uw verwachtingen en heeft de psycholoog het gevoel dat zij u kan helpen. Zo ja, dan wordt de behandeling direct gestart. Zo nee, dan denken we met u mee wat dan de meest passende hulp kan zijn.

Vervolggesprekken
In het tweede gesprek krijgt u het verslag van de intake. Dat is het behandelplan. Hierin staat de diagnose, de doelen, de behandelmethode en de duur van het traject. Als u hiermee akkoord gaat, dan wordt het behandelplan definitief vastgesteld en wordt het plan ook naar de huisarts gestuurd.  We bespreken wat er van u verwacht wordt: aan het eind van ieder gesprek krijgt u opdrachten mee om thuis mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, E Health opdrachten maken, een artikel lezen. In elk volgend gesprek kijken we terug op de afgelopen weken en op de huiswerkopdrachten: helpen ze om u te steunen en u beter te voelen?.  Zo is het hulpverleningsproces een samenwerkingsproject: de psycholoog biedt handvatten en u werkt tegelijkertijd ook aan uw herstel. Want ons motto is: samen werken aan herstel! . Na elke drie gesprekken evalueren we of er een positieve ontwikkeling is en stellen we de werkwijze zo nodig bij.  Gedurende de begeleiding krijgt u steeds meer handvatten om in de toekomst zonder hulp verder te gaan.

Betrekken van het netwerk
Als het goed is om anderen bij uw traject te betrekken, dan doen we dat graag. Want naasten kunnen een grote steun zijn om de problemen te verminderen. We werken ook nauw samen met - indien van toepassing en gewenst - wijkteams, sociale teams, kerken, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gemeentelijke coaches.

Indien nodig/wenselijk bieden we ook relatietherapie. Soms kan het verbeteren van de relatie ook bijdragen aan de oplossing van de problemen.

Eindevaluatie
In het laatste gesprek kijken we terug op de behandeling, zijn de doelen behaald, is de cliënt tevreden met de behaalde resultaten en met de bejegening? Tevens staan we stil bij terugvalpreventie: wat kunt u doen om te voorkomen dat u weer dezelfde klachten / problemen krijgt? De psycholoog vindt het belangrijk dat u voldoende handvatten hebt om zonder hulp verder te kunnen. Het is mogelijk om later nog eens  telefonisch contact te hebben. Dit als extra steuntje in de rug. Indien u dit wenst, is andere nazorg ook mogelijk, bijvoorbeeld in de komende tijd na twee of drie maanden nog een keer langs te komen voor een gesprek. Van het eindgesprek wordt een verslag gemaakt. Dit gaat naar u en de huisarts.

Het is ook mogelijk dat aan het eind geconcludeerd wordt dat de doelen niet zijn bereikt. Dat wordt samen met de cliënt besproken wat mogelijke vervolgstappen zijn: naar de huisarts om een nieuwe verwijzing te vragen voor de Specialistische GGZ of naar een heel ander soort hulp, bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

U wordt gevraagd om een ROM vragenlijst in te vullen met als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. Ook wordt de cliënttevredenheid besproken. Uit de evaluaties blijkt dat de cliënten heel tevreden zijn met de geboden hulp.